آنچه در آموزش جمع های دو رقمی با دو رقمی بدون انتقال انجام دادیم .

در ادامه مطلب شما هم ببینید .........