امروز با دانش آموزان کلاس دوم فرهنگ انجام دادیم . شما هم ببینید ......