فلک را رکن آرامش شکسته
 زمین از اشک غم ، در گل نشسته
 ملائک جمله در جوش و خروشند
 خلایق جمله از ماتم خموشند