کار خوب امروز تو را ، اغلب افراد فردا فراموش می کنند اما ...