دریکی ازجنگهای رم باستان یکی از فرماندهان نظامی حمله ی جسورانه ای راطرح ریزی می کرد یکی از فرماندهان زیر دست او طرح اورا رد کرد و گفت :

« فرمانده من از عواقب این کار وحشت دارم می ترسم که... »

فرمانده همانطورکه روی شانه ی زیردست خود دست می گذاشت ، گفت :

« هیچ گاه باترس هایتان مشورت نکنید.

طوری عمل کنید که گویاشکست محال است وهمینطور می شود! »

برایان تریسی