مغز انسان فریب می دهد ما را هر زمان که بتواند ...    

شما هم ببینید خالی از لطف نیست .