خوش آن دلی که به عالم الهه ای دارد

به آن بهانه همه عمر و لحظه بشمارد

تو ای الهه شادی همیشه با من باش

که در شب سیه ام نور و روشنی بارد