خوب گوش کردن را یاد بگیریم

 گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .