چه زیباست که در اندیشه‌ یمان
دوست داشتن‌ است…

چه شادی‌بخش است
وقتی نگاه‌مان می‌خندد.

چه مست می‌شود این دنیا آنگاه که…
دلمان پر از امید به فردایی روشن است.

من می‌دانم
از همین صبح زیبا…

از این گنجشکانی که رقصان آواز می‌خوانند…
از این صدای گذر آب در نهر کوچک زندگی مان می‌دانم

آری، امروز روز خوبی‌ست…
بی‌شک معجزه‌ای در راه است!!