اهمیت خانواده و بهداشت روانی

 

در خانواده متعادل وقتی مشخص می شود که ریشه یک مشکل  از بیرون به خانواده تحمیل شده، به جای استرس و نگرانی ایجاد کردن،سعی می شود باعث ایجاد اطمینان و آرامش و حمایت در خانه شوند.همچنان وقتی مشکلی ریشه در خانواده دارد،علت مشکل را به مدرسه،محیط بیرون و دیگران نسبت نمی دهند و سعی می کنند علت را واقع بینانه بشناسند و آن را حل کنند. ...

 

خانواده ی شما از کدام دسته است ؟؟؟

 

جهت دریافت پاورپوینت « خانواده ی موفّق» تصویر بالا کلیک کنید.