پسرم

 

برروی تصویر زیر کلیک کن و آن را خوب مشاهده کن . به گردش زمین به دور خود و خورشید خوب نگاه کن . به خصوص به نحوه ی گردش زمین به دور خودش .

برروی دکمه ی فصل برو و مطالبی را که برایت نوشته بخوان و تصویر آن را خوب مشاهده کن .