پسر گلم

با کمک سرگرمی زیر می توانی تا آن جا که دوست داری جمع اعداد دورقمی را تمرین کنی .

جهت اجرای بازی ، برروی تصویر زیر کلیک کنید .