افکاری خلاق در دستانی کوچک

خدایا ، یاری مان کن تا بتوانیم فرزندانمان را در مسیر درست هدایت کنیم .