پسرم اگر دوست داری می توانی شعر وضو را حفظ کنی .

جهت دریافت شعر برروی تصویر مقابل کلیک کنید .    

 توجّه :

اگر تو شعر دیگری از وضو بلد هستی ، فردا برایم بخوان تا باصدایت برروی وبگاه قرار دهم .