دل مرنجان که زهر دل به خدا راهی هست

      هر که را هیچ به کف نیست به دل آهی هست ...