.. خدا .. را
در قلب کسانی دیدم که
بی هیچ توقعی .. مهربانند .. !!...