امروز باری دیگر دوستان قدیمی لذّت کنار هم بودن را احساس کردند .

باهم ببینیم ...