اگر بچّه‌ای با تایید و ستایش پدر و مادر خود زندگی کند ، خواهد آموخت که خود را دوست داشته باشد.                             

دوروتی نولته