(گفتن) سخن خوب ، صدقه است. زیرا صدقه‌ی زبان‌، گفتن کلام نیک است.        

حضرت محمّد (ص)