ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد         دل رمیده ما را انیس و مونس شد


بعثت پیامبر اکرم بر پیروان  آن حضرت تهنیت باد