مهم نیست چه قدر امکانات در اختیار دارید .

اگر ندانید چگونه از آن ها استفاده کنید ، هیچگاه کافی نخواهند بود .