کلید شروع را بزنید تا توپ زیر سطل ها جابجا شود و حالا شما باید حدس بزنید
توپ زیر کدام سطل قرار دارد و روی آن کلیک کنید.

خوب ببین و دقّت کن .

جهت انجام بازی بر روی تصویر مقابل کلیک کنید .