جهت دریافت هر یک از پیک ها برروی آن کلیک کنید .

  پیک تابستانه ی پایه ی اوّل

   پیک تابستانه ی پایه ی دوم

 

پیک تابستانه ی پایه ی سوم

  پیک تابستانه ی پایه ی چهارم

      پیک تابستانه ی پایه ی پنجم

 

 

توجه فرمایید پیک های تابستانه مربوط به سال تحصیلی 90 می باشد و فقط صرف تکرار و تمرین مباحث قرار گرفته است .