میان یادها

دلم که گیر می کند

پر می دهمش

تا از آسمان

میان ابرهای خیال

مشت مشت ستاره بچیند

و در دامنش بریزد

امّا...

برای تکمیل شادی اش

باز هم تو را می خواهد

 

پسران خوبم ، دلم برای همه ی شما تنگ شده ، امیدوارم خیلی زود ببینمتون . همه تون را به خدا می سپارم .