تفاوت سکّه و ایده در این است که اگر شما یک سکّه و من هم یک سکّه داشته باشم و سکّه هایمان را با هم جابجا کنیم، باز هر کدام از ما یک سکّه خواهد داشت. امّا اگر شما یک ایده و من یک ایده داشته باشم و آنها را با هم مبادله کنیم، هر کدام دارای دو ایده خواهیم بود. جهان و محیط اطرافمان در حال تغییر است و در چنین شرایطی هیچ چیز خطرناک تر از دل بستن به کامیابی های دیروز نیست.

« الوین تافلر »

بیایید در امر آموزش فرزندانتان سازنده باشیم . سالی دیگر هم سپری شد و ...

منتظر پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستم .