جیمز بالدوین :

بچّه‌ها هیچ‌گاه به خوبی از بزرگ ترهای خود حرف شنوی ندارند، ولی به خوبی از آن ها الگوبرداری می‌کنند.