دکتر علی شریعتی :

آن چه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند، ولی سازنده باش .

نیکی های تو را فراموش می کنند، ولی نیکوکار باش .نایت اسکین

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتّی اگر هیچ گاه کافی نباشد.