فرایند یاددهی- یادگیری فرایندی است که طی آن، عناصر پنج‌گانه‌ اهداف برنامه‌ها‌ی درسی و تربیتی می‌تواند در عناصر چهارگانه و ساحت‌های گوناگون تربیت تحقق یابد... 

دانلود : اصول و روش های یاددهی - یادگیری در برنامه های درسی پایه ی اوّل