به این تصاویر نگاه کنید .

مراقب باشید سرتان گیج نرود !!!

.....

 


این عکس چه احساسی را به شما منتقل می کند ؟

با جلو و عقب بردن سرتان ، چرخیدن حلقه ها را کنترل کنید .

به این تصویر نگاه کنید و چشمانتان را حرکت دهید. شبیه پارچه ای می شود  که با باد بالا و پایین می شود !!!

این آجرها چرا حرکت می کنند ؟!

 چند ستون چند انسان ؟؟؟

این تصویر ثابت است یا متحرک ؟؟؟

کدامیک بالا و کدامیک پایین قرار دارند ؟!

این دایره ها ثابت هستند یا متحرک ؟!

بدون شرح !!!