هدف از تکالیف منزل این است که انچه در طول روز در مدرسه آموخته شده در ذهن دانش آموز تقویت شود و به یاد سپرده شود . همچنین کودک بیاموزد که چگونه به تنهایی و بدون کمک مستقیم معلم ، مساله ای را حل کند و مهم تر اینکه کود بتواند فرصت هایش را زمان بندی کند و زمانی را به انجام تکالیف شب اختصاص دهد و احساس مسئولیت را بیاموزد . ...


ادامه مطلب ...