دختر  عزیزم

امیدوارم در کتار خانواده اوقات خوبی داشته باشی .

روز دوشنبه ۹۵/۹/۱ ارزشیابی شفاهی فارسی شامل روان خوانی - درک مطلب (گوش کن و بگو - درست و نادرست و سوالات مربوط به متن درس و بخوان و بیندیش ) - حفظ شعر - معنی کلمه - بیان کردن  - داری .

روز چهارشنبه ۹۵/۹/۳ ارزشیابی شفاهی علوم از دروس ۱ و ۲ و۳ خواهی داشت .

 

امیدوارم شاهد تلاش تو باشم .